MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

KU?AKLAR PDF Yazdır e-Posta
KU?AKLAR
Ku?aklar?n Manas?

BEYAZ KU?AK
Masumiyet

Temizlik, safl?k, hibir zarar? olamayan,masumiyet gibi anlama gelir.Taekwondoya ilk ba?layan ve taekwondo hakk?nda hi bir n bilgisi olmayan sporcular takarlar.

SARI KU?AK
Kk Salmak

Kk salmak anlam?ndad?r. Yere at?lan tohum nas?l bir sre sonra srgn verir kk salar ve dnyaya merhaba derse , sar? kemere geen bir sporcuda art?k taekwondo dnyas?na kk salm?? , prensiplerini ?renmi? ve geli?meye haz?r duruma gelmi? demektir.

YE??L KU?AK
Srgn vermek

Srgn vermek, bymek anlam?ndad?r. Taekwondo sporunda ki?i art?k taekwondo ile ilgili beceriler kazanmaya ba?lam??t?r.

MAV? KU?AK
Geli?mek

G?e eri?mek anlam?ndad?r. Srgn veren a?a nas?l bir sre sonra geli?imi tamamlar ve uzay?p grkemli bir a?a olursa, taekwondocu da art?k geli?imini tamamlam??, temel teknikleri ?renmi? yava? yava? olgunla?maya ba?lam??t?r.

KIRMIZI KU?AK
Tehlike

Tehlike manas?ndad?r. K?rm?z? kemerdeki bir taekwondocu art?k dikkate al?nacak bir yap?ya sahiptir.Kendisine sald?ran rakiplerini uyaran ama ikaz?n? dinlemeyip zerine gelen muhaliflerini kolayca bertaraf edecek yap?dad?r.

S?YAH KU?AK
Olgunluk

Olgunluk anlam?na gelir.Beyaz?n tam z?dd?d?r. Taekwondoda olgunlu?u ve profesyonelli?i temsil eder. Tehlikelerden ekinmez ve korku bilmez bir karakter yap?s?n? ierir.Siyah kemer tak?nan sporcu hem fizikman mkemmel bir esteti?e ve ruh hali olarak toplum ahlak kurallar?n?n zirvesinde bir ki?ili?e ula?m?? demektir.
 

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com