MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Mersin blgemizin de?erli antrenrlerinden Mehmet Do?an hocam?z?n organize etti?i Turnuva yo?un kat?l?m ile yap?ld?. Mehmet hocan?n salonunda gerekle?en al??malara kat?lan iller ve kulpler ?yle s?raland?. Adana-Ni?de-Karaman-Gaziantep-Hatay-Diyarbak?r-Konya-Osmaniye ve Mersinden Minik Y?ld?z Genler katagorisinde 23 Kulp bu kulplere ba?l? 285 sporcu kat?ld?.

Devamını oku...
 

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 y?l? Faaliyet Program?nda yer alan ve msabaka kurallar?nda yap?lan yeni de?i?iklikleri de ieren Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri Aral?k ay?nda 3 grup halinde Antalyada yap?lacakt?r.

Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri'ne kat?lacak olan kat?l?mc?lardan antrenr ve hakem olanlar, tercih ettikleri seminere kat?ld?klar? takdirde hem antrenrlk hem de hakemlik vizeleri yap?lacakt?r.

EK-1 Form

Devamını oku...
 

Almanya n?n Pforzheim ?ehrinde 1980 y?l?nda beri Taekwondo yapan Almanya milli tak?m?na sporcular yeti?tiren 6. Dan sahibi ve Almanya milli hakemi ?brahim Hocam?z sporcular?yla kat?ld??? turnuvalarda madalyalar kazanmaya devam ediyor.

Devamını oku...
 

Amatr Spor Haftas? etkinlikleri erevesinde gerekle?tirilen, Genlik ve Spor Bakanl???m?z?n destekledi?i Genlik Hizmetleri ve Spor ?l Mdrl?mz ve Karaman ASKFnin ortakla?a dzenledikleri Karaman Y?l?n Enleri" dl treninde May?s 2016 tarihinde Almanya Pforzheim ?ehrinde Uluslararas? ?ampiyonada ald??? birincilikten dolay? 49 Kg. Hilal ?im?ek Karamanda y?l?n sporcusu seilerek dln ?ube Mdr Seluk Akba?tan ald?.

Devamını oku...
 

10-16 2016 Ekim tarihlerinde Amatr Spor Haftas? etkinlikleri erevesinde gerekle?tirilen, Genlik ve Spor Bakanl???m?z?n destekledi?i Mersin Valili?imiz, Mersin Byk?ehir Belediyesi, Genlik Hizmetleri ve Spor ?l Mdrl?mz ve Mersin ASKFnin ortakla?a dzenledikleri Mersin'de "Y?l?n Enleri" dl treninde Ercan ALDEM?R ve sporcusu ?enizcan Aras dllerini ald?lar.
Ercan A?demir hocam?z ve Sporcular? y?l boyu gsterdikleri stn performans ile Mersin Sporu iinde gz doldurdular..

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu 5.Mali ve 4. Ola?an Genel Kurulu al??malar? do?rultusunda 26 Temmuz 2016 tarihinde delegelerin tespiti iin noter huzurunda kura ekimi yapm??t?r. Spor Genel Mdrl?, Federasyonumuz kura ekiminden yakla??k 70 gn sonra tm federasyonlara gnderdi?i 05 Ekim 2016 tarihli yaz?da delege tespiti iin noterde yap?lacak kura ekimlerinin federasyonlar?n resmi web sitesinden duyurulmas?n? istemi?tir.

Spor Genel Mdrl? Tahkim Kurulu Ba?kanl???n?n 14 Ekim 2016 tarihli karar? ile 05 Ekim 2016 tarihli Spor Genel Mdrl?nn yaz?s?na istinaden Federasyonumuzun seim srecinin yeniden ba?lat?lmas?na karar verilmi?tir.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

KURAYA G?RECEK DELEGE L?STES? ??N TIKLAYINIZ.

 
Duru Bulgur Taekwondo'ya Deste?i Devam Ediyor

Duru Bulgur A.?. ?le 2016-2017 y?llar?na ait bir y?ll?k szle?memizi, yap?lacak olan muhtelif harcamalar hari 42 bin TL. zerinden yeniledik. Uzun y?llard?r birlikte sponsorluk szle?mesi yaparak byk destek grd?mz sponsorumuz Duru Bulgur Ynetimine Sporcular?m ve Velilerim ad?na te?ekkr ediyorum. Onlar?n sayesinde yze yak?n Trkiye madalyas? 25 Uluslar aras? Balkan Avrupa ve Dnya ?ampiyonlar? yeti?tirdik 18 Milli sporcuyu Karaman ilimize kazand?rd?k. Hedefimizde sponsorumuzun deste?iyle Olimpiyatlara sporcu vermek bunu da ba?araca??m?za inan?yoruz. Trkiye Taekwondo camias?nda sponsorluk konusunda bilgi edinmek isteyen btn arkada?lar?m?za yard?mc? olmak isteriz. Bilgi edinmek isteyen arkada?lar?m?z benim ile irtibat kurabilirler.

 

Devamını oku...
 

Devamını oku...
 

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Faaliyet Program?nda yer alan ve 15 Temmuz Demokrasi ?ehitleri Trkiye Genler Taekwondo ?ampiyonas? ad? alt?nda 7-11 Ekim 2016 tarihleri aras? Konya'da Uluslararas? Seluklu Kongre Merkezi Kapal? Spor Salonunda yap?ld?.

Malar?n sonu listeleri haberin devam?nda.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 55

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com